FCI Nemzetközi IPO I B ágazat

 

1. gyakorlat:                 szabadon követés                                20 pont
2. gyakorlat:                 menet közben ültetés                           10 pont
3. gyakorlat:                 menet közben fektetés behívással         10 pont
4. gyakorlat:                 apportozás sík talajon                          10 pont
5. gyakorlat:                 apportozás akadályon át                      15 pont
6. gyakorlat:                 apportozás palánkon át                        15 pont
7. gyakorlat:                 előreküldés kifektetéssel                      10 pont
8. gyakorlat:                 kifektetés zavarással                           10 pont

Összesen:                                                                           100 pont

Általános rendelkezések:

A TB utasítására kezdődik meg a gyakorlat. Minden további elemet, azaz a fordulásokat, a megállást, a mozgástempó váltását stb. külön utasítás nélkül hajtanak végre.

A vezényszavakat az Útmutató rögzíti. Ezek egyszerűen kiejtett, rövid egy szóból álló parancsok. Minden nyelven ki lehet őket adni, de adott tevékenységre csak ugyanaz a vezényszó vonatkozhat. Ha a kutya három vezényszó után sem hajtja végre a gyakorlatot vagy gyakorlatrészt, az adott gyakorlatot nem lehet értékelni és meg kell szakítani. Behíváskor a „hozzám” parancs helyett a kutya neve is használható. A kutya nevének és a midenkori parancsnak az együttes használata kettős vezényszónak minősül.

Alapállásban a kutya szorosan a KV mellett, egyenesen, annak bal oldalán ül, úgy, hogy a kutya lapockája a KV térdénél helyezkedik el. Minden gyakorlat így kezdődik és zárul. Rövid dícséret csak a gyakorlatok végén és csak alapállásban megengedett. A gyakorlatok végén és kezdetén csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a dícséret előtt egy érezhető időintervallumnak (kb. 3 mp) kell eltelnie. Ezután a KV újabb alapállást vehet fel.

Az alapállás után kezdődik a felkészülés az új feladatra. A gyakorlat megkezdésére vonatkozó parancs elhangzása előtt a kutyavezetőnek erre minimum 10, maximum 15 lépés lehetősége van. Szemből ültetés és befejezés között, valamint az ülő, álló és fekvő kutyához lépéskor a jól hallható vezéyszó kiadása előtt jól érezhető szünetet kell tartani (kb. 3 mp). A kutyához való kimenetelkor a kutyát szemből vagy hátulról is megközelítheti a kutyavezető.

A szabadon követést az egyes gyakorlatok helyszínei közti mozgás közben is mutatni kell. Az apportfa felvételéhez is el kell vinni a kutyát. A feszültség levezetése vagy játék nem megengedett.
A hátraarcot balra kell indítani. A kutya ennél a gyakorlatnál hátulról kerülheti meg a KV-t vagy előlről léphet vissza, de egy vizsga alkalmával csak egyféleképpen lehetséges ennek a gyakorlatnak a bemutatása.

Az akadály magassága 100 cm, szélessége 150 cm. A palánk két, egymáshoz a fenti végen kapcsolódó egyenként 150 cm széles és 191 cm hosszú mászófalból áll. A két fal egymással akkora szöget zár be, hogy a palánk magassága felállítva 180 cm legyen. A mászófalak felszínének kialakítása csúszásmentes legyen. A falak felső felén három-három kapaszkodóléc (24/48mm) legyen felszerelve. Egy versenyen minden kutyának azonos palánkon kell másznia.

Az apportírozó gyakorlatoknál csak az apportfák engedélyezettek (tömegük 650 g). Minden résztvevőnek ugyanazt, a rendezők által biztosított apportfát kell használniuk. Az egyes gyakorlatok előtt az apportfát nem lehet odaadni a kutyának.

Ha a KV kifelejt egy gyakorlatot, a TB pontlevonás nélkül figyelmezteti a hiányzó gyakorlat pótlására.

1. Szabadon követés

a. Egyféle vezényszó használható a lábhoz híváshoz (20 pont)

Induláskor és a mozgástempó változtatásakor engedélyezett a vezényszó használata.

b. Végrehajtás:

A KV az őt póráz nélkül követő kutyával a TB-hoz megy, a kutyát leülteti és bemutatkozik. Egyenes alapállásból a lábhoz hívás parancsára a kutya a KV-t figyelmesen, vidáman és egyenes tartással követi úgy, hogy a kutya válla a KV bal térdének magasságában van és megálláskor önállóan, gyorsan és egyenesen leül. A gyakorlat elején a KV 50 lépést tesz egyenes irányban a kutyával, megállás nélkül. Hátraarc és további 10-15 lépés után a KV-nek a futólépésben és lassú lépésben haladást kell bemutatnia, külön-külön legalább 10 lépésben. A futólépésből lassú lépésre váltást átmenet nélkül kell végrehajtani. Az egyes mozgástípusok sebességének világosan különbözniük kell egymástól. Rendes lépésben legalább egy jobbra-, egy hátraarcot és egy balrafordulást kell bemutatni. A megállást rendes lépésből kell bemutatni, legalább egyszer. Az első egyenes szakaszon haladás közben 5 másodperces különbséggel két pisztolylövést (6 mm) kell leadni, a kutyától legalább 15 lépésnyi távolságról. A kutyának közömbösnek kell maradnia a lövésekkel szemben. A gyakorlat végén a TB utasítására a KV a kutyát egy legalább 4 személyből álló, mozgó csoportba vezeti. Ennek során a kutyával egy személyt balról, egy másikat jobbról kell megkerülnie és legalább egyszer meg kell állnia a csoporton belül. A TB megismételtetheti a gyakorlatot. A KV a kutyával együtt elhagyja a csoportot és alapállást vesz fel.

Értékelés:
Megfelelő mértékű pontlevonással jár: az előreszaladás, oldalra kilépés, lemaradás, lassú és határozatlan leülés, újbóli vezényszó kiadása, segítség nyújtása testmozgással, figyelmetlenség bármely mozgástípusnál, a fordulatoknál és/vagy a kedvetlenül végzett munka.

2. Menet közben ültetés (10 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható a láb mellett haladáshoz és ültetéshez

b. Végrehajtás:

A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után az ültetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell ülnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan ülő kutya felé fordul. A bíró utasítására odamegy a kutyához és a kutya jobb oldalára áll.

c. Értékelés: Arányos pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú, nyugtalan és figyelmetlen ülésért. Ha a kutya ülés helyett fekszik vagy áll, 5 pontot kell levonni.

3. Menet közben fektetés behívással (10 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható láb mellett haladáshoz, fektetéshez, behíváshoz, majd láb mellé híváshoz

b. Végrehajtás:

A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után a fektetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell feküdnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan fekvő kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a behívás vezényszavával vagy nevén szólítva magához hívja a kutyát. A kutyának vidáman, gyorsan és a legrövidebb úton kell érkeznie, majd szorosan és egyenesen a KV előtt le kell ülnie. A láb mellé hívás parancsára a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van.

c. Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú fekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú beérkezésért illetve, ha a kutyavezető terpeszállásban van, szembenüléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya a fektetés parancsára ül vagy áll, 5 pontot kell levonni.

4. Apportozás sík talajon (10 Pont)  

a. Egy-egy vezényszó használható elhozáshoz és elereszetéshez, majd láb mellé híváshoz

b. Végrehajtás:

Egyenes alapállásból a KV elhajít egy apportfát (650 g) kb. 10 lépés távolságra. Az elhozásra vonatkozó parancsot csak akkor lehet kiadni, ha a fa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan ülő kutyának a vezényszóra gyorsan és a legrövidebb úton a apportfához kell futnia, azonnal fel kell vennie és a legrövidebb úton vissza kell vinnie a KV-höz. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eleresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.

c. Értékelés:

Megfelelő pontlevonás jár a következőkért: hiba az alapállásban, lassú futás, hiba az apportfa felvételekor, lassú beérkezés, apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Az apportfa túl rövidre dobása, vagy a KV segítsége, még ha helyét nem is hagyja el, szintén pontlevonást von maga után. Hiányos a gyakorlat, ha a KV a gyakorlat befejezése előtt elhagyja helyét. Ha a kutya nem hozza vissza az apportfát, a gyakorlat 0 pontos.

5. Apportozás akadályon át (100 cm)               15 pont

a. Egy-egy vezényszó használható az ugráshoz, elhozáshoz, eleresztéshez és a láb mellé híváshoz.

b. Végrehajtás:

A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre az akadály előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a 100 cm magas akadályon. Az ugrásra vonatkozó vezényszót csak akkor szabad kiadni, ha az apportfa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrás és az elhozás vezényszavakra (az elhozásra vonatkozó vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átugrik az akadályon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszafordulva átugorja az akadályt és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancsának kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.

c. Értékelés:

Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú ugrás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú ugrás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Ha a kutya érinti ugráskor az akadályt, ugrásonként legfeljebb 1 pont vonható le, az akadály feldöntésekor legfeljebb 2.

Az adható pontszámok felosztása ennél  gyakorlatnál:

Előre ugrás

Apportozás

Visszaugrás

5 pont

5 pont

5 pont

Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.

Az ugrások és az apportozás tökéletesek                                15 pont
Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az
apportozást igen                                                                    10 pont
Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz                   10 pont

Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor saját kérésére, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de kutyának végig ülve kell maradnia.

Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.

6. Apportozás palánkon át (180 cm)            15 pont

a. Egy-egy vezényszó használható az ugráshoz, elhozáshoz, eleresztéshez és a láb mellé híváshoz.

b.  Végrehajtás:

A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre a palánk előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a palánkon. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrásra és az elhozásra vonatkozó vezényszavakra (az elhozás vezényszavát az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átmászik a palánkon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszamászik a palánkon és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eleresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz vívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.

c. Értékelés:

Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú mászás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú mászás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés.

            Az adható pontszámok felosztása ennél a gyakorlatnál:

Előre ugrás

Apportozás

Visszaugrás

5 pont

5 pont

5 pont

Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.

Az ugrások és az apportozás tökéletesek                                15 pont
Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az
apportozást igen                                                                    10 pont
Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz                   10 pont

Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de kutyának végig ülve kell maradnia.

Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.

7. Előreküldés kifektetéssel (10 pont)

a. Egy-egy vezényszó az előrefutásra, fektetésre és felültetésre

b. Végrehajtás:

Egyenes alapállásból a KV az őt szabadon követő kutyával az utasítás szerinti irányba, egyenesen halad. 10-15 lépés után a KV, karjának egyszeri előrelendítésével kiadja az előreküldésre vonatkozó parancsot és megáll. Erre a kutyának céltudatosan, egyenes vonalban és gyors tempóban 30 lépést kell megtennie.
A KV a mutató karját egészen addig tarthatja előre, amíg a kutya le nem feküdt. A TB utasítására a KV visszamegy a kutyához és a jobb oldalon mellélép. Kb. 3 mp után a kutyának az ültetésre vonatkozó vezényszóra gyorsan egyenes alapállást kell felvennie.

c.  Értékelés: hiba a felkészüléskor, a KV együtt fut a kutyával, lassú előrefutás, jelentős kimozdulás oldalirányba, túl rövid távolság, tétova vagy idő előtti fekvés, nyugtalan fekvés ill. túl korai felállás/felülés a KV érkezésekor. A fenti hibák arányos pontlevonással járnak.

8.  Kifektetés zavarással (10 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható a fektetéshez és a felültetéshez

b. Végrehajtás:

Egy másik kutya B ágazati munkája előtt a KV alapállásból, a TB által megjelölt helyre alapállásból fekteti ki a kutyáját anélkül, hogy pórázt vagy bármely más tárgyat a kutyánál hagyna. Ezután a KV hátranézés nélkül a pályán belül megtesz további legalább 30 lépést és a kutya számára látható helyen, de annak háttal áll meg. A KV utasítása nélkül is nyugodtan kell feküdnie, miközben a másik kutya az 1-6. gyakorlatokat mutatja be. A TB utasítására a KV kutyájához megy és a kutya jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc múlva a felültetésre parancsára gyorsan egyenes alapállásba helyezkedik.

c. Értékelés:

 Arányos pontlevonás jár a következőkért: A KV nyugtalan viselkedése, rejtett segítség, a kutya nyugtalan fekvése, a kutya elhozásakor túl korai felülés vagy állás. Részértékelés végezhető, ha a kutya áll vagy ül, de a kifektetésre kijelölt helyen marad. Ha a kutya a másik kutya 3-as gyakorlatának befejezése előtt több, mint 3 méterrel elmozdul a kijelölt helyről, a gyakorlat 0 pontos. Ha a kutya a másik kutya 3-as gyakorlatának befejezése után elhagyja a kijelölt helyet, akkor csak gyakorlatrészt lehet értékelni. Ha a kutya elhozásakor a KV felé indul, legfeljebb 3 pont vonható le.